Hetoneindigedorp

Eindeloze woonwerklinten
Er is een groeiende behoefte aan nieuwe vormen van buiten wonen en -werken in een dichtbevolkt land, dat zich kennelijk wil transformeren naar een dunbevolkte stad.

Buiten de opgepoetste binnensteden en monofunctionele buitenwijken om ontstaat een nieuw ‘tussenland’, Veinkolonie, Hier wordt gewoond en gewerkt, buiten het zicht van de planologen en beleidsmakers, op voormalige bedrijventerreinen en braakliggende percelen. Volgens ontwikkelaars is het een onland, niet passend in de strakke regie van stad en nieuwe natuur.

Tegen deze achtergrond rijst de vraag of de diversiteit van regio’s specifieke aanknopingspunten biedt voor enerzijds het maken van interessante onderlinge verschillen en anderzijds het geven van een plek aan of op z’n minst begrijpen van de aantrekkingskracht van het ‘tussenland’. De veenkoloniën kunnen een aantrekkelijk alternatief zijn voor de eenzijdige Vinexwijk.

We stellen voor dat in dit gebied de lintdorpen zich onlosmakelijk aaneenrijgen tot eindeloze woonwerklinten. Een circuit waarin iedereen je buurman is en dorpen niet meer eindigen of beginnen. Deze dorpen worden de langste in Europa en herorganiseren zich doordat ze op zichzelf worden aangesloten.

Ze vormen woongemeenschappen waar je van alle gemakken voorzien bent, waar je ‘binnen’ bent en waar je, als je dat niet wilt, ook niet per se weg hoeft. De veendorpen borduren voort op hun ontstaansgeschiedenis en worden vitale en sociaal gemixte woon- en werkgemeenschappen, gebaseerd op kleinschaligheid. Grote, op geldgewin en grondspeculatie gerichte, projectontwikkeling maakt plaats voor een continue transformatie van het lint op basis van kleinschaligheid.

Max laadvermogen
We stellen voor het gebied opnieuw af te graven, maar nu in overdrachtelijke zin, als het gaat om de bestaande regelgeving, met als doel om een kritische vernieuwing te projecteren en op zoek te gaan naar een andere cohesie dan de voorgekookte zoals we die nu kennen. In het woonlint schaffen we milieuwetgeving af om een maximale mix mogelijk te maken tussen wonen en werken. Er is geen welstandscommissie nodig omdat beeld er niet toe doet in een lint waar ruimtelijke kwaliteit maatgevend is. Deze wordt stedenbouwkundig in het lint bepaald door het laadvermogen van het lint dat, zowel door verdichting, verdieping, als ook door lineaire uitbreiding, wordt opgevoerd. Er ontstaat een lineaire streepjescode van verdiepte en in breedte sterk variërende kavels. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook nieuwe melkveehouderijen in nieuwe delen van het woonwerklint worden opgenomen.

HetOneindigeDorp – een studie door Onix, -SCAPE en Dékan – Download hier de samenvatting van ons onderzoek.